خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لقوه

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1517
  • بازدید: 25
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لقوه

تعبیر خواب لقوه

لقوه: بیماری که باعث کج شدن لب و دهان و فک می شود.

اگر کسی در خواب اعضای بدن خود را به طور کلی دارای لقوه دید، بیماری سختی در پیش خواهد داشت و اگر عضوی از اعضای وی لقوه داشت، به همان نسبت دچار مشکل خواهد شد و بر اساس تعابیر اجزاء بدن که در قبل گفته شد، می توان خواب خود را تعبیر کرد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لقوه در خواب، دلیل بر مردی منافق است. اگر ببیند که به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر آشکار شدن دین و قرض او است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که رویش از علتِ لقوه کج شد، دلیل که پیش مردم خوار شود.