خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لنگ شدن (شل شدن)

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1523
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لنگ شدن (شل شدن)

تعبیر خواب لنگ شدن (شل شدن)

اگر کسی در خواب دید که لنگ شده و تکیه گاهی مانند عصا در دست دارد، از کسی به او کمکی خواهد رسید و به مراد خود می رسد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است:
1. منفعت،
2. ناتوانی،
3. درویشی،
4. غم و اندوه،
5. نقصان عیش.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند لنگ شده بود، دلیل است پیش خویشان خوار شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر خود را در خواب لنگ ببیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر ببیند که لنگ بود و به عصا می رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که در کارها به کسی تکیه کرده باشد. اگر لنگ درخواب ببیند که لنگ بود و پای او درست شد، دلیل که مقصودش و مرادش حاصل شود.