خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لوح محفوظ

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1525
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لوح محفوظ

تعبیر خواب لوح محفوظ

لوح محفوظ: لوحی که در آسمان است و همه امور در آن نوشته شده است.

دیدن لوح محفوظ در خواب، برای بیننده خواب به معنی رسیدن به علم و حکمت است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن لوح محفوظ در خواب، دلیل علم و حکمت است. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر دید نام او در آنجا نوشته است، دلیل که اجلش نزدیک است.