خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لک لک

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1519
  • بازدید: 23
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لک لک

تعبیر خواب لک لک

دیدن لک لک در خواب، ملاقات با مردی با تفکر و اندیشه ای والاست. اگر کسی لک لک داشت، تعبیر آن است که خود مردی با صفات پسندیده است و مصاحبی همانند خود پیدا می کند. اگر لک لکی را بر بام خانه خود دید، با فرماندهی ملاقات می کند که برای او سودمند است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لک لک درخواب چهار وجه است:
1. مردی دهقان،
2. پادشاهی ضعیف،
3. پاسبان،
4. غریبی و درویشی.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن لک لک به خواب، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر ببیند لک لکی داشت، با چنین کسی صحبت دارد. اگر دید لک لکی بر بام خانه او نشست، دلیل است مهتری به خانه او آید. اگر ببیند لک لک را بکشت. دلیل که دشمن را بکشد.