خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لک و پیسی

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1518
  • بازدید: 23
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لک و پیسی

تعبیر خواب لک و پیسی

محمد ابن سیرین می گوید: پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر ببیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد.

بعضی از معبران می گویند: پیسی در خواب میراث است.

امام صادق (ع) می فرماید: پیسی در خواب بر چهار وجه است:
1. مال،
2. میراث،
3. منفعت،
4. کار مشکل.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند با مردی که پیس است صحبت می کرد، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دلیل که او را منفعت آخرت خواهد بود. اگر آن مرد مفسد و بخیل است، دلیل که او را از حرام منفعتی رسد.