خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لگد زدن

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1521
  • بازدید: 34
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لگد زدن

تعبیر خواب لگد زدن

اگر کسی در خواب به کسی لگد زد، از جانب او به آن شخص زیان می رسد و اوضاع خود او هم آشفته خواهد شد. اگر حیوانی چون اسب و قاطر،او را لگد زد، نیز به همین منوال است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لگد زدن درخواب چهار وجه است:
1. نقصان شرر،
2. مضرت،
3. غم و اندوه،
4. فساد عیال.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند کسی را لگد زد، دلیل است حال او بد شود. اگر ببیند استری او را لگد زد یا اسبی، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر شتر وی را لگد زد، دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است.