خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لیمو

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1527
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لیمو

تعبیر خواب لیمو

دیدن، خوردن، خریدن، گرفتن و داشتن لیمو ترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست. لیموی شیرین چون رنگ زرد دارد، از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیمویی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی، به نعمت و کامروایی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروایی است و صحت و سلامت می آورد.

 

اگر کسی لیموی شیرین پوست کنده به شما بدهد، لذتی که باد آورده است و انتظارش را نداشته اید، نصیب شما می شود. همین تعبیر است اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.