خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مازو (میوه بلوط)

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1532
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مازو (میوه بلوط)

تعبیر خواب مازو (میوه بلوط)

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خواب دید که مازو از درخت جمع می کرد، دلیل است که به سختی ثروت جمع خواهد کرد. اگر ببیند که خروارها مازو داشت، مال بسیار بدست می آورد. اگر ببیند که مازو می خورد، مال حرام می خورد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن مازو در خواب، نشانه بیماری است و مازوی سبز و سیاه غم و اندوه است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مازو در خواب بر چهار وجه است:
1. مکروه،
2. غم و اندوه،
3. بیماری،
4. ملامت در کارها.