خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب ماست

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1533
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ماست

تعبیر خواب ماست

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت و ماست ترش، دلیل غم و اندوه است.

 

حضرت دانیال می گوید: دیدن ماست در خواب، مالی است که از به سفر رفتن حاصل می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند که ماست شیرین خورد، روزی و مال حلال به دست می آورد.