خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب ماش

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1534
  • بازدید: 23
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ماش

تعبیر خواب ماش

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که ماش پخته خورد، ثروت کمی به دست می آورد. اگر ببیند که ماش خام می خورد، دلیل غم است.

جابر مغربی می گوید: دیدن ماش تر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.