خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مامیزان (گیاهی دارویی از تیره خشخاش)

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1537
  • بازدید: 24
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مامیزان (گیاهی دارویی از تیره خشخاش)

تعبیر خواب مامیزان (گیاهی دارویی از تیره خشخاش)

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن مامیزان به خواب و خوردن آن، دلیل بیماری است. اگر ببیند مامیزان برای دردِ چشم به چشم کشید. دلیل که کاری کند که برایش از آن کار، ثواب حاصل شود.

آنلی بیتون می‏ گوید: دیدن خشخاش در خواب، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند. اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد، نشانه آن است که قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد.