خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب ماهی و ماهی گیر

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1540
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ماهی و ماهی گیر

تعبیر خواب ماهی و ماهی گیر

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جایی در کنار آبگیر، حوض، دریا و یا استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند، خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد. اگر آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد، ثروتی با سختی و مشقت به شما می رسد.

 

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند، ثروتی توام با رنج و بدبختی و بیماری به دست می آورید. ماهی سفید، بخت و اقبال است، ماهی زرد طلائی، پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ، فر و شکوه است. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید، طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر ماهی را به عنوان غذا بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماهی بر پنج و جه است:
1. وزیر،
2. لشگر،
3. دختر دوشیزه،
4. غنیمت،
5. غم و اندوه.

حضرت دانیال می گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی و در دریای سردسیر تاویلش نیکو است. اگر دیدید ماهی های تازه و بزرگ بسیاری دارید، تعبیرش غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر ببینید از شکم ماهی مروارید بیرون می کشید، صاحبت فرزند خواهید شد.

جابر مغربی می گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر ببیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.
اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که از راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

تعبیر خواب ماهیگیر (صیاد)

دیدن صیادان ماهی در خواب، علامت آن است که به نوعی سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .اگر خواب ببینید ماهی صید کرده اید، نتایج خوبی در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید، در آینده به اهداف خود نخواهید رسید.

تعبیر خواب ماهی خواره

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماهی خواره، تعبیرش زن است. اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل که زنی بخواهد. اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید، دلی که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی می گوید: دیدن ماهی خواره، دلیل غم و اندوه است.