خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب محراب

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1548
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب محراب

تعبیر خواب محراب

اگر کسی در خواب ببیند در محراب مسجدی مشغول نماز است، صاحب فرزندی درستکار خواهد شد. ولی اگر فقط محراب را تماشا می کرد، در امر دین کاهل است. اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید، نشانه نومیدی و تغییر شغل است. اگر زن جوانی در خواب ببیند که وارد محراب می شود، دلالت بر عشقهای دروغی و دشمنانی دارد که سعی می کنند او را با خود هم پیمان کنند.

 

محراب، کمتر در خواب های شما ظاهر می شود مگر آنکه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بدهد، یا به این معناست که پشیمانی و ندامت شما را از انجام کاری باز می دارد .

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن محراب به خواب پنج وجه است:
1. پادشاه،
2. امام مسجد،
3. قاضی،
4. محتسب،
5. میانجی کردن مردمان.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که محراب می ساخت، دلیل بر صلاح دین او است. اگر ببیند که در محراب آب ریخت، دلیل است صاحب فرزندی عالم خواهد شد.