خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مرزنگوش

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1557
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مرزنگوش

تعبیر خواب مرزنگوش

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند مرزنگوش بوئید، دلیل که او را پسری آید عالم و دانا. اگر ببیند مرزنگوش پژمرده بود، به تاویل بد است.