خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مرغابی

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1560
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب مرغابی

مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم. اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند، برای ساکنان جایی که مرغابیان دیده می شوند حادثه ای اتفاق می افتد که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد. اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید از زنی ثروتمند سود می برید.

 

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن بط سفید، مال یا زن توانگر است و بط سیاه، کنیزک است. اگر ببیند که بط بکشت و از گوشت آن بخورد، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند.

محمد ابن سیرین می گوید: بط در خواب دیدن، مال و نعمت است که به او رسد، خصوصا اگر که در خانه و ملک خود دیده باشد. اگر ببیند که بطان بسیار در سرا یا در کوچه او جمع شدند و صدایشان بلند است، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد. اگر ببیند که با او سخن می گفتند، به سبب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت یابد.

ابراهیم کرمانی می گوید: بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار. اگر ببیند از اندام بط چیزی یافت، دلیل که از مردی بدین صفت که گفته شد چیزی یابد.