خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مرغ دریایی

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1559
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مرغ دریایی

تعبیر خواب مرغ دریایی

مرغ دریایی در خواب دیدن خبری است که کانون خبر در دور دست قرار دارد. اگر ببینیم یک مرغ دریایی بر بام خانه نشسته، خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ دریایی سفید خبری است خوش و مرغ دریایی سیاه خبری است نامطلوب و بد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مرغ دریایی در خواب بر چهار وجه است:
1. مال،
2. بزرگی،
3. ریاست،
4. فرمانروایی یافتن.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند مرغان دریایی داشت، دلیل مال و فرزند است و به کام دل برسد. اگر ببیند مرغ دریایی را بگرفت، دلیل بزرگی است و دیدن پر و استخوان مرغ در خواب نیز همین است.