خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مرغ

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1558
  • بازدید: 30
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

محمد ابن سیرین می گوید: هرچند در خواب مرغ را بزرگ ببیند، همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر ببیند مرغان بسیار در جایی صدا کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. دیدن ماتحت مرغ، دلیل فرزند است.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش خوب شود. اگر ببیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او را کند، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

جابر مغربی می گوید: دیدن خروس در خواب بهتر از مرغان دیگر است.