خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مسجد

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1570
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

اگر خواب ببینید در مسجد نماز می گذارید، کاری بزرگ و خوب انجام می دهید. اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد، از سختی و بدبختی نجات می یابد. اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند، زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود.

 

اگر بیننده خواب، رو به قبله در خواب نماز می گذارد، کاری خوب و خداپسندانه انجام می دهد و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند، کاری خلاف انجام می دهد که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند. اگر ببینید خانه شما مسجد شده، به بزرگی و مجد و عظمت می رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید، از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد. اگر ببینید مسجدی خراب شد، دلیل که عالمی از آنجا بمیرد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مسجد بر یازده وجه است:
1. پادشاه،
2. قاضی،
3. عالمی بزرگ،
4. رئیس،
5. امام،
6. خطیب،
7. موذن،
8. قیّم،
9. نام نیکو،
10. خیر و برکت،
11. زن نیکو.

جابرمغربی می گوید: اگر دید به مسجد یا مکه یا مدینه رفت، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.