خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مسلمان شدن

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1572
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مسلمان شدن

تعبیر خواب مسلمان شدن

اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی افتد. اگر دید کافری پرِ دست او مسلمان شد، دلیل که یکی را از فسق باز دارد.