خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مسیحی شدن

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1574
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مسیحی شدن

تعبیر خواب مسیحی شدن

امام صادق (ع) می فرماید: اگر دید با ترسایان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه آنان بوده و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مسلمانی ببیند ترسا شد، گمراه می شود و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی این خواب را ببیند، بر دشمن خود پیروز می شود زیرا که ترسا، نصرانی است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسایی ببیند که مسلمان شد، دلیل که مسلمان شود و بمیرد.