خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مس

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1565
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مس

تعبیر خواب مس

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید، شکوه و مال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد، بیماری و ابتلا و گرفتاری است. اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید، کار مشکلی به دست شما آسان می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: مس و آفتابه در خواب، دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر صاحب خانه است. اگر ببیند که مس می گداخت و با چکش آنرا صاف می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.