خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مشت زدن

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1575
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مشت زدن

تعبیر خواب مشت زدن

اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می زنید، به او قویا کمک و یاری خواهید رساند. اگر ببینید کس دیگری شما را کتک می زند، تعبیرش این است که آن شخص از شما حمایت خواهد کرد.