خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مشرک

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1576
  • بازدید: 4
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مشرک

تعبیر خواب مشرک

اگر مشرک مسلمان شد، دلیل که در مسلمانی بمیرد. اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد، دلیل که مسلمان شود و نعمتش زیاده شود.

امام صادق (ع) می فرماید: اگر مشرکی را مستور دید، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر مستور نبود، دلیل که با مردم بد مذهب صحبت دارد و بد نام شود.