خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مشک آب

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1577
  • بازدید: 3
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مشک آب

تعبیر خواب مشک آب

دیدن مشک آب در خواب، دلیل سفر است. اگر کسی ببیند مشکی نو پر از آب داشت، به سفر رود و با مال فراوان بر می گردد. اگر دید مشک کهنه داشت به خلاف این است. اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان از سفر است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مشک آب داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر ببیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.