خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مغز

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1582
  • بازدید: 3
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مغز

تعبیر خواب مغز

حضرت دانیال می گوید: دیدن سر و مغز و استخوان در خواب، دلیل بر مالی است که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران می خورد، دلیل که مال مردم هزینه کند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مغز در خواب بر سه وجه است:
1. مال نهانی،
2. عقل،
3. بصر.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند مغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که ثروت به دست آورد.

جابر مغربی می گوید: اگر مغز جانوری می خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل بر مال حرام است.