خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب منبر

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1588
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب منبر

تعبیر خواب منبر

اگر کسی در خواب خود منبر سالمی دید که واعظی در آنجا به ارشاد خلق مشغول است، تعبیرش نیکو و برقراری آرامش در آن دیار است. اگر منبر خالی بود، مردم آن سامان به دین بی اعتنا هستند. اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیرشریعت سخن گفت، دلیل که بی دین و رسوا شود. اگر پادشاه ببیند منبر او بیفتاد و بشکست، دلیل که معزول شود.

 

جابر مغربی می گوید: اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود، دلیل جاه و بزرگی است. اگر عالم نبود، دلیل که او را به دزدی بردار کنند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن منبر بر پنج وجه است:
1. پادشاه،
2. قاضی،
3. امام،
4. خطیب،
5. مرتبت.

و هر زیادت و نقصان که در منبر ببیند، دلیل بر نفاق این پنج کس دارد.