خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مهره (دانه گردنبند یا تسبیح)

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1603
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مهره (دانه گردنبند یا تسبیح)

تعبیر خواب مهره (دانه گردنبند یا تسبیح)

دیدن مهره در خواب، علامت توجه مقامات بالا به شماست. شمردن مهره ها در خواب نشانه شادی بسیار، به نخ کشیدن مهره ها، نشانه ثروتمند شدن و پخش کردن مهره ها در خواب، از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما، بین آشنایان است. اگر کسی ببیند مهره یافت، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحتی ببیند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مهره بر هفت وجه است:
1. زن،
2. خدمتکار،
3. کنیزک،
4. مال،
5. ادب و فرهنگ،
6. فرزند،
7. غلام.

جابر مغربی گوید: دیدن مهره در خواب، تعبیرش خدمتکار است. اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است. اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است. اگر سیاه ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.