خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مهر کردن

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1602
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مهر کردن

تعبیر خواب مهر کردن

اگر کسی در خواب دید نامه ای را مهر می کند، آدمی قابل اعتماد است. اگر بزرگی به او امر کرد درب مکانی را مهر کند، مال زیادی را برای نگهداری به او می سپارند و شخص امانتداری است. اگر ببیند که پادشاه یا حاکم مهر به وی داد، دلیل که حاجتش روا شود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مهر در خواب بر هفت وجه است:
1. بالا گرفتن کارهای او،
2. قوت دین،
3. ریاست،
4. حقیقت،
5. منفعت،
6. دولت،
7. کامرانی.