خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مورچه

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1596
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه

روی هم رفته دیدن مورچه ها در خواب نشانه زیان و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت است البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

لوک اویتنهاو می گوید :تعبیر دیدن مورچه در خواب انجام کار سود آور است. خراب کردن لانه مورچه نشانه نابود کردن خوشبختی بدست خودتان است. اگر ببینید مورچه ای شما را گاز بگیرد تعبیرش ناراحتی و آزار و اذیتهای جزئی مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی است.

تعبیر خواب مورچه خوار

دیدن مورچه خوار در خواب، نشانه تلاش شما برای حفظ زندگی خوب و شاد است.