خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب موم

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1599
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب موم

تعبیر خواب موم

موم زرد به غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد. دیدن موم سفید در خواب، دلیل مال و نعمت است. اگر موم از وی ضایع شد، دلیل نقصان مال است. اگر ببیند موم به آتش می سوخت، دلیل که مقداری از ثروتش را بگیرند.

 

اگر دید موم به مردم می داد، دلیل که مالِ خود به خیرات صرف کند. اگر کسی در خواب دید موم در دست دارد و آنرا می فشارد، آدمی عصبانی است . اگر موم خود را گم کرده بود، به هر رنگ که باشد، خیر است.

تعبیر خواب مومیایی

اگر کسی جنازه ای را مومیایی می کرد، به غم و اندوه دچار می شود و خوردن آن نیر همین تعبیر را دارد.