خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مُرَکَب

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1561
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مُرَکَب

تعبیر خواب مُرَکَب

محمد ابن سیرین می گوید: مرکب در خواب، طلب کردن معیشت و یافتن مال است. اگر ببیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود و مرادش حاصل شود.

اگر ببیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

اگر ببیند مرکب بر لباس او ریخت، به او زیانی می رسد. اگر دبیر است زیان ندارد. اگر ببیند با مرکب چیزی از قرآن یا از نام خدای تعالی نوشت، دلیل بر خیر و صلاح او کند. اگر به خلاف این باشد، دلیل بر شر و فساد است.