خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مژه

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1564
  • بازدید: 35
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مژه

تعبیر خواب مژه

اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد، منزوی و تنها می شوید و اگر ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید، اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای پر ازدحام خواهید داشت.

 

اگر ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است، از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند و اگر ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان می باشد، تعبیر بر عکس است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مژگان بر چهار وجه است:
1. نگه داشتن دین،
2. دوست،
3. مال،
4. خرمی.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن مژگان چشم در خواب، دلیل بر نگاه داشتن دین است. اگر مژگان او ریخت، دلیل بر فساد دین است.