خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب میخ

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1606
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب میخ

تعبیر خواب میخ

دیدن میخ در خواب، دلیل برادر است. اگر ببیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا نگه دارند. اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی می پیوندد. اگر کسی میخ آهنی در خواب دید، تعبیرش بر مردی است که به کارهای مردم بپیوندند. اگر چیزی را به وسیله مسمار به جایی وصل کرد، کارهای پراکنده خود را سر و سامان بخشد. اگر میخ او ضایع شد تاویلش به خلاف این است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن میخ آهنی در خواب بر چهار وجه است:
1. مردی بزرگ،
2. مردی که با مردم عهد کند،
3. امیری بزرگ،
4. مضرت در کارها.

و دیدن میخ از جنسی غیر از آهن بر چهار وجه است:
1. برادر،
2. فرزند،
3. دوست،
4. زن خواستن.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی در دنیا و آخرت است. اگر ببیند میخ را در دیوار یا ستونی زد، با منافقی دوستی کند. اگر ببیند میخ از جنس برنج یا از مس باشد، تاویلش بد است. اگر میخ از استخوان ببیند، نشانه قدرت و قوت است. اگر ببیند میخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد. اگر ببیند میخ بر زمین زد، دلیل که از کسب خود توانگر شود.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن میخ چوبی تعبیرش داشتن برنامه ای سودمند است و میخ چوبی را در جایی کوبیدن، تعبیرش انجام کاری سودمند است.