خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب میز

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1607
  • بازدید: 19
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب میز

تعبیر خواب میز

جلسه ای دور یک میز تشکیل شده است : یک تغییر خوشایند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک میز ؛ شادی.

یک میز ضیافت : از زندگی لذت خواهید برد.

یک میز با رویه مرمر : زندگی برای شما بسیار راحت و آرام خواهد بود.

یک میزشکسته : بدبختی و ناکامی.

یک میز را می شکنید : ضررمالی.

یک میز خالی : به محرومیت و تنگدستی دچار خواهید شد.

پشت میز می نشینید : خوشبختی.

با فامیل خود پشت میز می نشیند : یک زندگی زناشوئی پرسعادت.

دوستان پشت میز نشسته اند : بین دوستان هماهنگی و توافق وجود دارد.

بچه ها دور میز نشسته اند : شانس.

جلسه ای دور یک میز تشکیل شده است : یک تغییر خوشایند.

میهمانان عروسی به دور یک میز جمع شده اند : خوشبختی.