خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب میکائیل

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1608
  • بازدید: 21
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب میکائیل

تعبیر خواب میکائیل

ابن سیرین می گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب ببیند چنانکه صورت اوست، دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به خلاف این ببیند دلیل کند که اندوهی به او رسد. اگر ببیند که میکائیل چیزی به او عطا کرد، از کسی بزرگوار چیزی به او رسد. اگر ببیند که میکائیل شده بود یا گفتند تو میکائیلی، دلیل کند که از او به مردمان خیر و نعمت و بشارت رسد و نزد مردمان وی را جاه و قدرت عظیم خواهد بود.