خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب میگو

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1609
  • بازدید: 21
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب میگو

تعبیر خواب میگو

دیدن میگو در خواب مانند دیدن ماهی نشانه ثروت و برکت است. ولی میگو نشانه ثروتی است که برای رسیدن به آن باید زحمت بیشتری بکشید. اگر خواب ببینید از دریا میگوهای فراوان و درشت و پرگوشتی را صید می کنید، ثروت هنگفتی به دست خواهید آورد. اگر خواب ببینید گوشت میگو می خورید، نشانه سلامتی و برکت است و نشانه روزی فراوان است.

اگر خواب ببینید میگوهای ریز خریده اید یا شکار کرده اید، به ثروتی می رسید که برای رسیدن به آن باید سختی های زیاد ولی کوچک را تحمل کنید و زحمت بکشید، همانطور که پاک کردن میگو سخت است و هرچه میگو کوچکتر باشد، پوست کندن آن برای رسیدن به گوشتی مطلوب، زحمت بیشتری را طلب می کند.