خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نابینا

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1612
  • بازدید: 5
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نابینا

تعبیر خواب نابینا

اگر کسی خواب ببیند که کور شده است، گمراه خواهد شد و اگر یک چشم را نابینا دید، نصف دین و اگر هر دو را کور دید، مرتکب گناهی بزرگ خواهد شد که باید به درگاه خداوند توبه کند. نابینایی در خواب نشانه گمراهی بیننده یا کسی که او را کور دیده ایم است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نابینایی در خواب بر شش وجه است:
1. درویشی،
2. بدحالی،
3. غم و اندوه،
4. نقصان،
5. مال،
6. تباهی دین.

اگر نابینا ببیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم است. اگر ببیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد.