خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نارنج

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1615
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نارنج

تعبیر خواب نارنج

داشتن نارنج در خواب، اگر به تعداد زیاد باشد، به برکت و نعمت تعبیر می شود ولی داشتن تعداد کمی نارنج خوب نیست و در غیر فصل زیان و غم است. نارنج به دلیل داشتن بوی خوش، در خواب به برکت تعبیر می شود ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نارنج در خواب چهار وجه است:
1. دوست،
2. منازعت،
3. فرزند،
4. منفعت.

حضرت دانیال می گوید: اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند نارنج داشت از یکی تا سه عدد، دلیل فرزند است. اگر بیشتر ببیند، دلیل مال و نعمت است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال حاصل کند.