خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب ناشنوا

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1616
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ناشنوا

تعبیر خواب ناشنوا

اگر کسی خود را در خواب ناشنوا دید، از شنیدن سخن حق روی گردان است و اگر خود را به کری زد، از گفتن حق روی گردان است و به شخص منافق نیز تعبیر می شود. اگر در خواب احساس کنید که چیزی نمی شنوید، ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کری بر چهار وجه است:
1. درویشی،
2. تباهی،
3. غم و اندوه،
4. بستگی کارها.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین و نامرادی در دنیا است و دلیل بر مردی منافق است.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کری به خواب، دلیل بر بستگی کارها است. اگر کری دید که شنوا شد، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.