خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب ناقوس

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1618
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ناقوس

تعبیر خواب ناقوس

دیدن ناقوس در خواب دیدار با مردی پر هیاهو است که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما اگر خشمگین شود و به خروش آید، جنجال می آفریند. اگر دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید، خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و عملی مرتکب می شوید که همه از آن مطلع و آگاه می شوند. شنیدن صدای ناقوس، رسیدن خبری مهم است. شکستن ناقوس، به توبه تعبیر شده است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ناقوس در خواب بر سه وجه است:
1. دروغ گفتن،
2. منافقی،
3. مهر اهل کفر در دل داشتن.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ناقوس در خواب، دلیل بر مردی منافق است. اگر ناقوس می زد، دلیل که با مردی منافق نشیند و سخن دروغ گوید. اگر ناقوس شکست، دلیل که از دروغ توبه کند.