خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نایلون

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1624
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نایلون

تعبیر خواب نایلون

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد.

اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشید، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد.

دیدن اجناس نایلونی در خواب، نشانه آن است كه برخی كارها پنهانی انجام خواهد شد، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود.

اگر خواب ببینید در مكالمه خود با دیگران ، واژه نایلون را بكار می برید ، نشانه آن است كه به راحتی می توانید یاری موافق، برای خود انتخاب كنید.

اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون كش می آید ، نشانه آن است كه در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید.