خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نخود

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1628
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

دیدن نخود چه تازه باشد و چه خشک و خوردنش در خواب، سود و فایده ای ندارد و نشانه غم و اندوه است. اگر در خواب نخود با گوشت پخته خورده شود، بهتر است.

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.