خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نزدیکی کردن (مجامعت، جماع کردن)

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1631
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نزدیکی کردن (مجامعت، جماع کردن)

تعبیر خواب نزدیکی کردن (مجامعت، جماع کردن)

حضرت دانیال می گوید: مجامعت کردن در خواب، روا شدن حاجت است خاصه چون ببیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی ببیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی ببیند و حاجت او روا شود. اگر ببیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر ببیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت ببیند.

امام صادق (ع) می فرماید: در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلی ندارد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت می کرد، دلیل که مردی مبتدع و بر طلب کار ناسزا است و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد. اگر ببیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت می کرد، از آنان دور خواهد شد چه آنان زنده باشند یا مرده، دلیل بر غم و اندوه است.

بعضی از معبران می گویند: اگر کسی به آدمی زنده مجامعت می کرد، از وی خیر و نیکی ببیند و باشد حج اسلام نماید. اگر ببیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی ببیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر او مغلوب شود. اگر ببیند جماع با مرد پیری می کرد، دلیل است خیر و نیکی ببیند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند دوشیزگی دختری را برد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر ببیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر ببیند با وی جماع کرد، همین تعبیر را دارد و کارش به مراد شود. اگر ببیند با زنی نابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی ببیند همین تاویل دارد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند با شتر جماع نمود دلیل است که از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد. اگر ببیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده بود در خواب ببیند شهوتش غالب شده است چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر ببیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر ببیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود.

تعبیر خواب نزدیکی کردن با مُرده

اگر کسی در خواب دید با مرده مجامعت می کدر و نطفه از او خارج نشد، منفعت می یابد و اگر نطفه خارج شد زیان می بیند. اگر با زنی مرده مجامعت می کرد، حاجتش برآورده می شود و اگر آن مرده از محارم بود، از اموال آنها چیزی به او می رسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.