خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نشستن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1634
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نشستن

تعبیر خواب نشستن

اگر کسی در خواب دید که دو زانو یا چهار زانو روی زمین نشسته، با ادب است و از سفر مال حاصل خواهد کرد. اگر سوار بر مرکبی نشسته بود و به آرامی می رفت، راه خود را به سلامت طی می کند. اگر به تاخت سوار بر مرکبی می رفت، آدمی عجول است که از پیش آمدن خطرات هراسی ندارد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است:
1. بخت،
2. دولت،
3. مرتبه،
4. فرمانروایی.

اگر ببیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر ببیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این است.