خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نفرین کردن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1638
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نفرین کردن

تعبیر خواب نفرین کردن

اگر کسی در خواب دید که ظالمی را نفرین کرد، خود نیز در ظلم او مشارکت دارد و باید توبه کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند به بیگناهی نفرین نمود، دلیل که به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر کند.