خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نقره

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1641
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره

اگر کسی در حال استخراج نقره از معدن بود، سود فراوانی به او می رسد و اگر مقداری نقره در خانه داشت، مالی بدست می آورد که برای او ماندنی است. کسی که در خواب ببیند نقره دارد، به دنیا بیشتر از آخرت دلبستگی دارد. اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید.

 

اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد. اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نقره در خواب چهار وجه است:
1. زن،
2. فرزند،
3. مال،
4. معیشت.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که نقره از دکان می گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر ببیند که از معدن نقره فرا گرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

جابر مغربی می گوید: اگر یک درم نقره داشت، دلیل که فرزندی آید صاحب جمال.

تعبیر خواب نقره (سیم)

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن سیم درست در خواب، دلیل بر خبری راست و سیم شکسته، دلیل بر خبر دروغ است. اگر ببیند سیم در کیسه او بود، دلیل که چیزی به امانت در پیش او بنهند. اگر در خواب کاسه یا آفتابه یا طشت خود سیمین ببیند، دلیل بر مالی مجموع است. اگر بببند که سیم بسیار بی اندازه یافت، دلیل که گنج یابد.