خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نمد

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1645
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نمد

تعبیر خواب نمد

تعبیر نمد در خواب، مال حلال است. اگر ببینید لباسی از نمد دارید با شخصی ثروتمند ازدواج می کنید و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت.

اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته، به مال شما تجاوز می شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می سوزانید مال خویش را هدر می دهید. دیدن نمد سفید در خواب کسب مال حلال و نمد سیاه کسب مال حرام است.