خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نهنگ

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1652
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نهنگ

تعبیر خواب نهنگ

اگر خواب ببینیم که نهنگی در دریا در حال بالا و پایین رفتن است و از لوله تنفسی او آب فواره می زند، تعبیر آن مرد سارق و نیرنگ باز و دزدی است که از آزار دیگران به شوق می آید. اگر کسی خود را در کشتی و در دریا دید که نهنگی کشتی او و همراهانش را غرق کرد، پایان عمرش نزدیک است. اگر ببیند نهنگ او را آسیب رساند، دلیل که از دشمن مضرت ببیند.

 

دیدن نهنگ در خواب، نشانه رسیدن به ثروتی هنگفت است بخصوص اگر ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید. اگر دیدید که بر پشت نهنگ سوار شده اید، بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنید و چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید. اگر از مقابل نهنگ گریختید، از خطر می رهید. اگر در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید، بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید.

اگر گوشت نهنگ می خوردید و بالنی را تکه تکه کرده و سهمی نیز به شما دادند، میراث می برید. اگر کسی ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد، چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود. اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت، دشمن به شما آسیب می رساند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهی او را هلاک کند. اگر ببیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.