خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نوحه خوانی

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1647
  • بازدید: 39
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نوحه خوانی

تعبیر خواب نوحه خوانی

اگر کسی خواب ببیند در جایی نوحه خوانی می کنند، حاکم آن سرزمین می میرد و اگر خود بیننده خواب در نوحه خوانی فریاد می کرد، به زیان مبتلا می شود.

خالد اصفهانی می گوید :دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آن جا متفرق شوند. اگر بیند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه کردند، دلیل که آن والى مضرت بیند. اگر بیند که نوحه مى‏کرد و فریاد مى‏داشت، دلیل مضرت است.