خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نگین

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1642
  • بازدید: 17
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نگین

تعبیر خواب نگین

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن نگین در خواب، دلیل بر بزرگی است. اگر ببیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد.

جابر مغربی می گوید: اگر مردی ببیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت است و این خواب، زنان را دلیل بر شوهر است و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگی است.